KĄ REIKIA ŽINOTI GYVENTOJAMS IR KAIMYNINIŲ STAIGŲ DARBUOTOJAMS (toliau „APLINKINIAI GYVENTOJAI“) SUSIDARIUS EKSTREMALIAI SITUACIJAI UAB „EKOENERGIJA“ KURO BAZĖJE

Granito g-vė, Nr. 11, Vilnius
INFORMACIJA TEIKIAMA tel. 8 5 263 9184 8 655 51543
Darbo laikas: 6-22 val.

EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR JŲ PADARINIAI

Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius

Gaisrai. Jie kyla didelių technologinių avarijų atvejais įmonėse, transporte, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms (sausros, miškų gaisrai), dėl žmogaus kaltės ir kt. Gaisro pavojų kelią degiosios medžiagos, elektros prietaisai, nuorūkos.

Pagrindiniai padariniai:

Sprogimai. Reiškinys, kai santykinai mažame tūryje įvyksta degimo, cheminė, branduolinė reakcija, elektros išlydis, fizikinis medžiagos virsmas ir ten išsiskiria didelis šilumos kiekis.

Pagrindiniai padariniai:

Avarijos.
Tai sutrikimai vandentiekio, šilumos, dujų, elektros ūkiuose. Avarijos įvyksta dėl technologinių priežasčių (vibracijos, trinties, temperatūros, slėgio svyravimo ir kt.), įrengimų saugiam eksploatacijos laikui pasibaigus (rūdžių, korozijos, hermetiškumo pažeidimo), transporto avarijų (saugaus greičio nesilaikymo, meteorologinių sąlygų) gamtinio poveikio (didelio oro drėgnumo, liūčių, stipraus vėjo ir pan.) bei kitų.

Pagrindiniai padariniai:

Įvykus avarijai įmonėje, turinčioje pavojingų cheminių medžiagų, o taip pat įvykus transporto avarijai, pervežant pavojingus krovinius bei avarijai naftotiekyje (dujotiekyje). Avarija gali kilti dėl įvairių technologinių priežasčių, dėl gaisro.

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI

Susidarius ekstremaliai situacijai labai svarbu kuo skubiau informuoti gyventojus apie kilusią grėsmę. Tam tikslui Lietuvoje yra parengta gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimo ir informavimo sistema, kurią sudaro:

ėmesio visiems! Tai pagrindinis įspėjamasis garsinis civilinės saugos signalas, perduodamas įjungus centralizuotai valdomas arba vietinio valdymo ūkio subjektų sirenas, laivų, garvežių, specialiųjų tarnybų automobilių garsines- signalines priemones. Juo atkreipiamas gyventojų dėmesys j tai, kad susidarė ypatingos aplinkybės ir jie privalo kuo greičiau įsijungti radiją ar televizorių (LTV programą), nes per visuomenės informavimo priemones bus perduodamas konkretaus pavojaus civilinės saugos signalas bei žodinis pranešimas apie susidariusią padėtį. Šis signalas gali būti skelbiamas iškilus bet kuriai grėsmei.

UAB „EKOENERGIJA“ KURO BAZĖJE LAIKOMOS-SANDĖLIUOJAMOS PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

  1. Benzinas. Automobilinio benzino garai dirgina odą, akis ir kvėpavimo organus. Užtiškus skystam produktui, akys ir oda sudirginama. Benzine gali būti iki 1% tūrio benzeno, kuris klasifikuojamas kaip 2-os kategorijos kancerogenas, todėl ilgalaikis poveikis gali sukelti vėžį, anemiją leukemiją ir kitas ligas. Įkvėpti produkto garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sotieji angliavandeniliai ir sieros oksidai. Didžiausia sklaida - 500 m.
  2. Dyzelinas. Dyzelino garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 11% masės) policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sotieji angliavandeniliai ir sieros oksidai. Didžiausia sklaida - 500 m.

ĮVYKUS GAISRUI AR SPROGIMUI UAB „EKOENERGIJA“ KURO BAZĖJE

Aplinkinių gyventojų perspėjimą apie ekstremalią situaciją vykdo UAB „EKOENERGIJA“ kuro bazės personalas. Evakavimą vykdo spec. pajėgos.

Aplinkiniai gyventojai apie pavojų ir būtinus veiksmus perspėjami ir informuojami: įjungiama garsinė sirena; informuojami telefonu; siunčiami pasiuntiniai.

APLINKINIŲ GYVENTOJŲ VEIKSMAI

KUR GALIMA GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS ?

Bendrovės avariniame plane yra plačiau aprašyti UAB „EKOENERGIJA“ kuro bazės veiklos keliami pavojai, pranešimų apie avarijas sistema, avarijų likvidavimo priemonės ir pajėgos. Interesantai, norintys susipažinti su bendrovės avariniu planu, turi atvykti arba paskambinti į bendrovės administraciją tel. 8 5 263 9184. Administratorius, gavęs prašymą susipažinti su avariniu planu, interesanto atvykimo į bendrovę datą ir laiką turi suderinti su darbuotoju, atsakingu už civilinę saugą bazėje, ir pasiūlyti interesantui atvykti suderintu laiku.

Atstovas civilinei saugai privalo užregistruoti atvykusius suderintu laiku interesantus registracijos žurnale ir pateikti jiems avarinį planą susipažinimui, bendrovės administracijos patalpose, be teisės išsinešti, kopijuoti ir fotografuoti saugos ataskaitos medžiagą